บริการที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างงาน

【บริการที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างงาน】

1.สวัสดิการต่างๆของประกันแรงงาน
➤เงื่อนไขการยื่นเรื่อง : ชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายและได้เข้าร่วมประกันแรงงาน
➤รายการบริการ : สวัสดิการกรณีคลอดบุตร, เงินสงเคราะห์กรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย, เงินสงเคราะห์กรณีพิการ, เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต, เงินสงเคราะห์กรณีหายสาบสูญ
➤เอกสารที่ต้องเตรียม : หนังสือแบบฟอร์มใบสมัครที่เกี่ยวข้อง, เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร(หนังสือเดินทางหรือใบถิ่นที่อยู่, บัญชีส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในไต้หวันที่กำหนด เป็นต้น), เอกสารอื่นๆ(แนบตามรายการสมัครต่างๆต้องการ)
2.สวัสดิการประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
➤เงื่อนไขการยื่นเรื่อง : ชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายและได้เข้าร่วมประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
➤รายการบริการ : เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล, เงินสงเคราะห์กรณีบาดเจ็บหรือเป็นโรค(รวมเงินช่วยเหลือค่าดูแลรักษาพยาบาล), เงินสงเคราะห์กรณีพิการ(รวมเงินช่วยเหลือค่าดูแลรักษาพยาบาล), เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต, เงินสงเคราะห์กรณีหายสาบสูญ, เงินสงเคราะห์ครอบครัว, เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล, เงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ, ค่าครองชีพสำหรับการฝึกอบรม, เบี้ยเลี้ยงชีพสำหรับผู้พิการ, เบี้ยยังชีพเจ็บป่วยจากการทำงาน
➤เอกสารที่ต้องเตรียม : หนังสือแบบฟอร์มใบสมัครที่เกี่ยวข้อง; เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (หนังสือเดินทางหรือใบถิ่นที่อยู่, บัญชีส่วนบุคคลของสถาบันการเงินในไต้หวันที่กำหนด เป็นต้น) , เอกสารอื่นๆ(แนบตามรายการสมัครต่างๆต้องการ)
3.สินไหมทดแทนประกันทั่วไป
➤เงื่อนไขการยื่นเรื่อง : ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ยื่นคำร้องด้วยตัวเอง หากเป็นการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากกรณีเสียชีวิต ผู้เอาประกันภัย(ผู้รับผลประโยชน์)ควรดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตัวเอง
➤เอกสารที่ต้องเตรียม : แบบฟอร์มการเรียกร้อง, หนังสือยินยอมให้สอบถาม, ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (หนังสือเดินทาง, ใบถิ่นที่อยู่ เป็นต้น) , เอกสารอื่นๆ(แนบตามสถานการณ์ที่แตกต่างต้องการ)
4.ช่วยเหลือทางกฎหมาย
➤รายการบริการ: คำแนะนำทางกฎหมาย, ไปยังชั้นศาล, เขียนเอกสารทางกฎหมาย, ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ย/ประนีประนอม
➤เงื่อนไขการยื่นเรื่อง:ชาวต่างชาติจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย
➤วิธีการยื่นเรื่อง : มูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมายทุกสาขาทั่วประเทศ, มูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมายสาขาที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด
1.นัดหมายออนไลน์ : กรุณาเข้าสู่ระบบนัดหมายช่วยเหลือทางกฎหมายออนไลน์, จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่สามารถพูดภาษาจีนได้ เนื่องจากเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นภาษาจีน ชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องการแปลภาษาโปรดอย่าลืมเลือกลิงค์ : https://legal-advice.laf.org.tw/ เมื่อลงทะเบียนข้อมูล
2.นัดหมายทางโทรศัพท์ : กรุณากดสายพิเศษ7หลัก 412-8518 ต่อ3 (สำหรับโทรศัพท์ในพื้นที่ โปรดต่อสายโดยตรงและเพิ่ม02สำหรับโทรศัพท์มือถือ) ติดต่อสาขาที่ใกล้ที่สุดเพื่อนัดหมาย เวลา หรือลิงค์ไปยังฐานบริการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการบริการของสาขาช่วยเหลือทางกฎหมาย
5. ปรึกษาบริการแลกเปลี่ยนทางการเงิน
➤ชาวต่างชาติต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเปิดบัญชีเงินฝากในไต้หวัน
1.ชาวต่างชาติที่ถือใบถิ่นที่อยู่ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย : จำเป็นต้องให้ใบถิ่นที่อยู่และเอกสารที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆเช่น บัตรประจำตัวสุขภาพ, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวนักเรียน เป็นต้น เพื่อใช้ดำเนินการโดยเอกสารระบุตัวตนคู่
2.ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่(ชาวต่างชาติที่ไม่มีภูมิลำเนาในไต้หวัน) : จำเป็นต้องถือหนังสือเดินทาง(ต่างประเทศ)พร้อมวีซ่า(หรือตราประทับ)เข้าเมืองตามกฎหมายหรือใบรับรองประจำตัวตนของชาวจีนโพ้นทะเลที่ออกโดยคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลและรูปแบบทุนพื้นฐานหมายเลขใบรับรองใช้ในการดำเนินการ
➤ระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราข้ามพรหมแดนสำหรับแรงงานต่างชาติ
✓ บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน
✓ ขั้นตอนดำเนินการ : บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วจึงจะสามารถดำเนินธุรกรรมส่งเงินค่าจ้างจากไต้หวันกลับไปยังประเทศทางบ้าน
✓ เอกสารที่ต้องเตรียม : ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของชาวต่างชาติ
〠ศูนย์บริการจ้างโดยตรง สายด่วนโทรฟรีสำหรับแรงงานต่างชาติ 0800-665-800 ให้บริการสองภาษา ช่วยอธิบายประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการยื่นขอสวัสดิการประกันแรงงาน อีกทั้งมีแบบฟอร์มใบสมัครยื่นขอสวัสดิการที่เกี่ยวข้องของประกันภัยกระทรวงแรงงาน, สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฉบับภาษาจีนและฉบับเทียบสี่ภาษา หรือยังมีแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนเป็นภาษาจีนและฉบับเทียบสี่ภาษา, เงื่อนไขการยื่นเรื่อง, เอกสารที่ต้องเตรียมและข้อมูลอธิบายสำหรับขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด รวมถึงวิธีขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและข้อมูลหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนทางการเงินในประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ