โอนย้ายคนงาน

【โอนย้ายคนงาน】

1、ยุติสัญสัญญาจ้างงานไม่ต่อสัญญาจ้างงานแรงงานต่างชาติ
แรงงานต่างชาติที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างงานไม่ต่อสัญญาหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงกับนายจ้างเดิม แต่ต้องการทำงานในไต้หวันต่อนายจ้างเดิมควรยื่นเรื่องสิ้นสุดสัญสัญญาจ้างงานแรงงานต่างชาติภายใน 4 เดือนก่อนที่คนงานจะหมดระยะการ จ้างงาน ไม่ควรยื่นเรื่องต่ำกว่า 2 เดือนเพื่อเตรียมเอกสารการยื่นเรื่องโดยยื่นขอกับกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์บริการจ้างโดยตรง【61นายจ้างเดิมและคนงานต่างชาติตกลงยุติสัญสัญญาจ้างงานโอนย้ายคนงาน】หากการยื่นเอกสารได้รับการอนุมัติแล้วทางการจะส่งเอกสารให้อย่างเป็นทางการหากคุณยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการกรุณาติดต่อ(02)8995-6000
2、การเลิกจ้างแรงงานต่างชาติ
เมื่อนายจ้างหรือผู้ได้รับการดูแลเสียชีวิตนายจ้างปิดโรงงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงานและได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน หรือเหตุผลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติการเตรียมเอกสารยื่นเรื่องโดยยื่นขอกับกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์บริการจ้างโดยตรง【61โอนย้ายคนงาน】การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานหากการยื่นเอกสารได้รับการอนุมัติแล้วทางการจะส่งเอกสารให้อย่างเป็นทางการหากคุณยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการกรุณาติดต่อ(02)8995-6000หลังจากได้รับหนังสืออนุญาตการโอนย้ายคนงาน นายจ้างหรือคนงานต่างชาติควรไปที่หน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐฯ เพื่อดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนนายจ้างหรืองานสำหรับคนต่างชาติภายใน14 วันหลังจากได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการหรือนายจ้างอาจดำเนินการให้กับชาวต่างชาติเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหลังจากปรึกษาความยินยอมของคนต่างชาติและให้เดินทางไปต่างประเทศได้
▲รับต่อสัญญาคนงานอื่น:
นายจ้างควรลงทะเบียนกับหน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐฯ โดยหน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐฯลงข้อมูลของนายจ้างผ่านเว็บไซต์【คนงานเปลี่ยนนายจ้าง】https://dhsc.wda.gov.tw/ สำหรับการอ้างอิงโดยนายจ้างและคนต่างชาติอื่นๆ
▲ศูนย์บริการจ้างโดยตรง:
โดยนายจ้างต้องกรอกเงื่อนไขการสมัคร ข้อมูลของคนงานต่างชาติจะมาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลเปลี่ยนนายจ้างและรายชื่อจากสถานพักพิงอาศัย เพื่อทั้งสองฝ่ายได้รับการจับคู่ เบอร์โทรศัพท์:02-6613-0811ต่อ112และ115
3、คนงานต่างชาติไม่สามารถหานายจ้างใหม่ในช่วงระยะเวลาการโอนย้าย
เมื่อคนงานต่างชาติไม่สามารถหานายจ้างใหม่ในช่วงระยะเวลาการโอนย้าย แต่อย่างไรก็ตามคนงานต่างชาติมีเงื่อนไขพิเศษและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจกลาง จึงได้รับการขยายระยะเวลาการโอนย้ายเป็นเวลา60 วันและจำกัดเพียงครั้งเดียว ซึ่งคนงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขตามบทบัญญัติพิเศษเท่านั้นจึงควรดำเนินการยื่นเรื่องภายใน14 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการโอนย้ายการเตรียมเอกสารยื่นเรื่องโดยยื่นขอกับกระทรวงแรงงานผ่านศูนย์บริการจ้างโดยตรง【66การขยายระยะเวลาการเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างชาติ(การยื่นขอโอนย้ายคนงานแบบไม่ต่อสัญญาไม่สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการเปลี่ยนนายจ้างได้ตามกฎหมาย)】หากการยื่นเอกสารได้รับการอนุมัติแล้วทางการจะส่งเอกสารให้อย่างเป็นทางการ หากคุณยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการกรุณาติดต่อ(02)8995-6000